1. Določila in veljavnosti

Določila izrazov v Splošnih pogojih

 • Pasadena Generator je znamka, ki jo zastopa Založba Pasadena d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana, MŠ: 1313908, ID št. za DDV: SI87438488.
 • Spletna storitev Pasadena Generator (v nadaljevanju Pasadena Generator) je računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo, s katerim Založba Pasadena zagotavlja storitve po teh Splošnih pogojih. Pasadena Generator je spletna storitev, ki je v izključni lasti Založbe Pasadena.
 • Splošni pogoji so trenutno veljavni Splošni pogoji uporabe Pasadena Generatorja (v nadaljevanju SP).
 • Uporabnik je oseba, ki uporablja Pasadena Generator.
 • Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki uporablja Pasadena Generator za spletno predstavitev, je sprejela te Splošne pogoje ter se prijavila v Pasadena Generator kot Uporabnik.
 • Obiskovalec je oseba, ki obišče spletni strani, ki jih je prek Pasadena Generatorja ustvaril Uporabnik.
 • Pooblaščeni uporabnik je vsaka oseba, ki jo Uporabnik pooblasti za upravljanje z računom Pasadena Generatorja. Pooblaščeni uporabnik je lahko Administrator računa in/ali Urednik vsebin.
 • Naročnina je mesečno nadomestilo, ki ga v skladu z SP Uporabnik plačuje Založbi Pasadena za uporabo Pasadena Generatorja.
 • Obračunsko obdobje je od 00.00 ure prvega dne v posameznem koledarskem mesecu do 24.00 ure zadnjega dne v posameznem koledarskem mesecu.
 • Imetnik dostopa je fizična oseba, ki uporablja Pasadena Generator kot Uporabnik. Če gre za pravno osebo, je imetnik dostopa tista fizična oseba, ki jo pravna oseba imenuje za pooblaščenca za uporabo Pasadena Generatorja. Šteje se, da je zakoniti zastopnik pravne osebe vedno tudi Uporabnik.
 • Domača stran Pasadena Generatorja je http://www.pasadenagenerator.com.Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja

 • SP začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka, od njihove objave na Domači strani.

2. Pasadana Generator

Funkcije Pasadena Generatorja

 • Pasadena Generator omogoča Uporabniku hitro in enostavno izdelavo spletne strani.
 • Administratorski vmesnik je Uporabniku dostopen preko strani http://login.generator.live.
 • Trenutni seznam vseh funkcij Pasadena Generatorja z opisom je objavljen na Domači strani Pasadena Generator. Založba Pasadena bo Pasadena Generator vseskozi razvijala in nadgrajevala z novimi funkcionalnostmi, ki bodo sproti dodane v seznam.Dodatne storitve

 • Založba Pasadena lahko Uporabniku ponuja tudi dodatne storitve, ki so opisane na Domači strani Pasadena Generatorja. Dodatne storitve je Založba Pasadena dolžna izvesti strokovno, vestno, kvalitetno, ter na najracionalnejši način.
 • Doatne storitve se izvajajo na podlagi pisnega naročila Uporabnika, poslanega prek izpolnjenega obrazca, elektronske ali klasične pošte na kontaktni naslov Založbe Pasadena. Na podlagi naročila Založba Pasadena izda Uporabniku pisno ponudbo za izvedbo dodatnih storitev s specifikacijo storitev in cen. Kadar bo to potrebno, bosta Založba Pasadena in Uporabnik za izvedbo podpornih storitev sklenili samostojno pogodbo.
 • Za izvedbo dodatnih storitev mora Uporabnik plačati Založbi Pasadena ustrezno doplačilo k Uporabnini v skladu s takrat veljavnim Cenikom Založbe Pasadena.Razvoj novih funkcij Pasadena Generatorja

 • V dogovoru z Uporabnikom in proti plačilu lahko Založba Pasadena opravi tudi storitve razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Pasadena Generatorja. Uporabnik s sprejemom SP v postopku kreiranja spletne trgovine izrecno soglaša, da na novo razvite oz. nadgrajene funkcionalnosti ostanejo v izključni lasti Založbe Pasadena. Po potrebi, se v ta namen med Založbo Pasadena in Uporabnikom sklene aneks k pogodbi.

3. Pogoji uporabe Pasadena Generatorja

Izpolnjevanje pogojev

 • Vsak Uporabnik Pasadena Generatorja mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
 1. da je ob registraciji navedel resnične podatke,
 2. da je v postopku kreiranja računa sprejel SP in potrdil svojo istovetnost,
 3. da je v času registracije star najmanj 18 let, če gre za fizično osebo, oz. da je zakoniti zastopnik pravne osebe ali, da je s strani pravne osebe pooblaščen za uporabo Pasadena Generatorja, če gre za pravno osebo.
 • Uporabnik mora ob pogojih iz prvega odstavka izpolnjevati še pogoj, da redno poravnava vse obveznosti do Založbe Pasadena.
 • Pooblaščeni uporabnik Pasadena Generatorja mora ob pogojih iz prvega odstavka izpolnjevati še pogoj, da ima pooblastilo Uporabnika za upravljanje z računom Pasadena Generatorja.Varovanje dostopnih podatkov

 • Z prijavo v administratorski vmesnik je Uporabniku omogočena uporaba Pasadena Generatorja.
 • Uporabnik mora svoje geslo varovati skrbno varovati, da ne bi prišlo v posest tretjih oseb.
 • Vse nevarnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z zlorabo, izgubo oz. odtujitvijo gesla nosi Uporabnik sam.Omejitev uporabe

 • Založba Pasadena v najkrajšem možnem času Uporabniku začasno onemogoči uporabo Pasadena Generatorja v naslednjih primerih:
 1. če je prijavljena zloraba, izguba, kraja ali nepooblaščen dostop do gesla za vstop v Administratorski vmesnik,
 2. če obstajajo razlogi za sum o možnosti zlorabe ali nepooblaščenem dostopu do Pasadena Generatorja.
 • Po prenehanju začasne ustavitve lahko Založba Pasadena Uporabniku za nadaljevanje uporabe Pasadena Generatorja izda novo geslo za vstop v Administratorski vmesnik.Zlorabe

 • Uporaba Pasadena Generatorja, ki ni v skladu z SP, navodili za uporabo sistema, navodili tehničnega osebja Založba Pasadenaa in splošno dobro poslovno prakso uporabe sistema, se šteje za zlorabo sistema in je strogo prepovedana.
 • Za zlorabo sistema se šteje:
 1. vdor ali poskus vdora v Pasadena Generator,
 2. povzročitev škode ali poskus povzročitve škode na spletnih straneh narejenih z uporabo Pasadena Generatorja,
 3. branje sistemskih datotek Pasadena Generatorja, tudi če so te dostopne,
 4. oškodovanje ali poskus oškodovanja Uporabnikov ali Založbe Pasadena,
 5. sum goljufije ali drugega nezakonitega dejanja,
 6. uporaba Pasadena Generatorja za drugačen namen kot je določen z SP,
 7. objava vsebin, ki so v nasprotju s predpisi Evropske Unije, ter splošno sprejetimi moralnimi stališči v družbi,
 8. objava nasilnih, obrekljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali kakorkoli za javnost spornih vsebin,
 9. objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene protizakonitemu uničenju ali vlomu v druge sisteme (npr. virus, rootkit, exploit, ipd.),
 10. objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene katerikoli drugi dejavnosti, ki je v nasprotju z namenom Pasadena Generatorja (npr. razni irc roboti, warez, ipd.);
 11. objava ali namestitev vsebin, ki bi lahko kakorkoli škodovala dobremu imenu in/ali finančni stabilnosti Založba Pasadena,
 12. pošiljanje nadležne elektronske pošte (SPAM) in masovnih oglasnih sporočil, ki v naslovu, telesu sporočila ali v priponki vsebuje navedbo elektronskega naslova ali domeno, ki vključuje besedo “Založba Pasadena” ali “Pasadena Generator” ali, če je katerakoli od teh besed vključena v besedilo v naslovu, telesu sporočila ali se nahaja v priponki.

4. Medsebojna razmerja med uporabnikom in Založbo Pasadena

Ureditev medsebojnih razmerij

 • Medsebojna razmerja med Založbo Pasadena in Uporabnikom, ki zadevajo uporabo Pasadena Generatorja, so urejena neposredno z SP. Založba Pasadena se v skladu z SP zaveže Uporabniku omogočiti uporabo Pasadena Generatorja, Uporabnik pa se zaveže, da bo za uporabo teh storitev Založbi Pasadena plačeval Uporabnino. Pogodba o uporabi Pasadena Generatorja v smislu določila tega odstavka je sklenjena v trenutku, ko Uporabnik v postopku kreiranja računa prek Obrazca sprejme SP.
 • Medsebojna razmerja iz prejšnjega odstavka so ustanovljena in urejena za nedoločen čas in v vsakem primeru začnejo učinkovati s sprejemom SP.Tehnična podpora

 • Uporabniku Pasadena Generatorja je na voljo tehnična podpora, ki se vrši preko elektronske pošte support@pasadenagenerator.com ali telefonske številke 01 475 95 35. Založba Pasadena bo upoštevala le zahtevke za podporo, ki so bili poslani iz ob registraciji navedenega kontaktnega naslova Uporabnika.
 • Založba Pasadena bo tehnično podporo nudil ob delavnikih med 10.00 in 14.00 uro, pri čemer bodo zahtevki za podporo obravnavani po vrstnem redu njihovega prejema. Založba Pasadena bo zahtevke skušal rešiti v primernem času, pri čemer ni dolžna rešiti zahtevka v celoti, temveč le toliko, da je omogočena nadaljnja uporaba Pasadena Generatorja.Vdrževanje in posodabljanje

 • Založba Pasadena si pridržuje pravico do opravljanja rednih in izrednih tehničnih vzdrževalnih posegov v Pasadena Generator, ki se bodo praviloma izvajali ob vikendih ali dela prostih dnevih in praznikih.
 • Založba Pasadena bo Uporabnika obveščala o rednih in izrednih posegih iz prejšnjega odstavka le, če bo načrtovana prekinitev delovanja daljša od 15 minut. Obveščanje iz prejšnjega stavka se izvaja prek Domače strani ali preko ob registraciji navedenih kontaktnih naslovov elektronske pošte ali preko obvestil v nadzorni plošči, znotraj administratorskega vmesnika, in sicer najmanj en dan pred načrtovanim rednim posegom oz. v primeru izrednega posega, takoj ko je to mogoče.


Varstvo avtorskih pravic

 • Uporabnik mora pri oblikovanju, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani narejenih s Pasadena Generatorom upoštevati predpise s področja varstva avtorskih in sorodnih pravic in vseskozi zagotavljati, da so objavljeni materiali in materiali, ki podpirajo dodatne funkcionalnosti spletnih strani (kot npr. skripte, programi ipd.) prosti avtorskopravnega varstva oz. dani v splošno uporabo vsem oz. da nosilci avtorskih pravic, ki sodelujejo, so sodelovali oz. bodo sodelovali pri postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani, soglašajo s prenosom in uporabo njihovih avtorskih pravic na Uporabnika v obsegu, ki ustreza namenu spletnih strani.
 • Na spletnih straneh narejenih s Pasadena Generatorjem ni dovoljeno neavtorizirano objavljati in/ali shranjevati avtorsko zaščitenih materialov in vsebin, ki so last zaščitenih blagovnih in/ali storitvenih znamk ali so pod patenti.Cenzura vsebine

 • Založba Pasadena si pridržuje pravico pregledovati vsebino spletnih strani Uporabnika v Pasadena Generatorju in ima pravico odstraniti katerokoli vsebino, ki je v nasprotju z SP.
 • Za vsebino in varnost spletnih strani je odgovoren Uporabnik. Če bo Uporabnik prek Pasadena Generatorja uporabljal kakršnekoli dovoljene skripte, ki niso v lasti Založbe Pasadena, je v celoti odgovoren tudi za njihovo pravilno delovanje in redno posodabljanje.

5. Obračun storitev

Naročnina

 • Založba Pasadena za uporabo Pasadena Generatorja Uporabniku zaračunava mesečno naročnino v obliki Naročnine + DDV. Naročnina se prvič obračuna za tisti mesec, v katerem je Uporabnik objavil spletno stran, ki je narejena z uporabo Pasadena Generatorja. Naročnina se plača za 1 leto v naprej. Če se uporabnik odloči, da bo prenehal uporabljati Pasadena Generator skladno s 10. SP pred iztekom obdobja, za katerega je plačal naročnino, se mu le ta vrne v sorazmernem deležu.
 • Izračun mesečne Naročnine je določen po trenutno veljavnem Ceniku Pasadena Generatorja, ki je dostopen na Domači strani. Založba Pasadena lahko z Uporabnikom sklene individualni dogovor glede višine ali izračuna Naročnine, ki ni vezan na trenutni veljavni Cenik Pasadena Generatorja.Kaj ni zajeto v naročnini

 • Izvedba dodatnih storitev ni zajeta v Naročnini in se obračuna posebej v skladu s trenutnim veljavnim Cenikom Založba Pasadena. Založba Pasadena in Uporabnik ceno storitev razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Pasadena Generatorja določita na podlagi ocene porabljenega časa in zahtevnosti nadgradnje.Obveznosti

 • Uporabnik poravna svojo obveznost iz naslova Uporabnine v roku 8 dni od datuma izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun Založbe Pasadena.
 • Uporabnik poravna svojo obveznost iz naslova zanj opravljene dodatne storitve v roku 8 dni od datuma izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun Založbe Pasadena.
 • Založba Pasadena bo račun za plačilo opravljene podporne storitve izstavila Uporabniku v roku 3 dni od opravljene dodatne storitve, skupaj s specifikacijo storitev in eventualnih stroškov, na katere se račun nanaša.Sprememba višine Naročnine

 • Založba Pasadena si pridržuje pravico enostransko spremeniti višino Naročnine in/ali obseg storitev, katerih uporaba je krita s plačevanjem Uporabnine. Spremembe stopijo v veljavo z naslednjim obračunskim obdobjem.
 • Založba Pasadena se zaveže, da bo v primeru sprememb iz prejšnjega odstavka, o tem obvestila Uporabnika na ob registraciji navedeni kontaktni naslov, najmanj 15 dni pred začetkom veljave sprememb.
 • Uporabnik, ki se s spremembami iz prvega odstavka tega člena ne strinja, mora v roku osmih dni od dne, ko je Založba Pasadena poslala obvestilo o spremembi iz prejšnjega odstavka, odpovedati uporabo storitev Pasadena Generatorja, sicer se po izteku tega roka šteje, da Uporabnik te spremembe sprejema.Oblika izstavljenih računov

 • Založba Pasadena vse račune izstavlja izključno v elektronski obliki na ob registraciji navedeni kontaktni naslov elektronske pošte Uporabnika.

6. Medsebojna razmerja med obiskovalcem in Založbo Pasadena

Razmerje med Obiskovalcem in Založbo Pasadena

 • Med Obiskovalcem spletne strani Uporabnika, narejene na Pasadena Generatorju ni nobenega medsebojnega razmerja, razen v kolikor je s Politiko zasebnosti (poglavje 7. SP) določeno drugače.

7. Politika zasebnosti

Varstvo podatkov

 • Založba Pasadena osebne podatke, pridobljene s Pasadena Generatora zbira, vodi, obdeluje in shranjuje izključno za potrebe lastnega poslovanja in jih v nobeni obliki ne nudi drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen če podatke zahteva pristojen državni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih nalog.
 • Založba Pasadena je v skladu s predpisi upravičena do zbiranja, vodenja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov Uporabnika.
 • Založba Pasadena v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke o Uporabniku:
 1. ime in priimek;
 2. ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca pravne osebe;
 3. podjetje oz. naziv pravne osebe;
 4. naslov prebivališča oz. sedež pravne osebe;
 5. davčno številko pravne osebe;
 6. elektronska pošta (uporabniško ime);
 7. telefonska številka;
 8. številka mobilnega ali stacionarnega telefona;
 9. geslo za vstop v administratorski vmesnik v šifrirani obliki;
 10. druge podatke, ki jih Uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.
 • Podatke Uporabnikov Založba Pasadena hrani in varuje na primeren način, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih posredovanj teh podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Za pravilnost, popolnost in ažurnost v tretjem odstavku tega člena navedenih podatkov je odgovoren Uporabnik.Hranjenje in obdelava podatkov

 • Uporabnik z registracijo dovoljuje in pooblašča Založbo Pasadena, da v skladu s trenutno veljavno zakonodajo zbira, vodi, obdeluje in shranjuje njegove podatke, ki izhajajo iz uporabe Pasadena Generatorja.
 • Uporabnik z registracijo soglaša z obdelavo osebnih podatkov in izjavlja, da je seznanjen z obdelavo osebnih podatkov za potrebe Založbe Pasadena (obdelava za potrebe Založbe Pasadena; za izvrševanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz uporabe Pasadena Generatorja; za namene neposrednega trženja s strani Založbe Pasadena; za namene obveščanja o novostih storitev in/ali produktov, ki jih nudi in/ali trži Založba Pasadena), s podatki o upravljavcu baze osebnih podatkov (Založba Pasadena), z uporabnikom teh podatkov (enako Založba Pasadena), z dejstvom, da daje te podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic, če odkloni dajanje tistih podatkov, ki po zakonu niso obvezni, če pa odkloni dajanje tistih podatkov, ki so po zakonih ali predpisih obvezni, Založba Pasadena zavrne uporabo Pasadena Generatorja oz. takoj enostransko odstopi od nudenja vseh storitev Pasadena Generatorja, nadalje, da je seznanjen z naslednjimi pravicami: od upravljavca osebnih podatkov zahtevati vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov, potrditev, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, vpogledati v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter jih prepisati ali kopirati ter s pravico, da mu upravljavec posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, da se mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen, dobiti informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, dobiti informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter soglaša, da se njegova ob registraciji navedena elektronska pošta uporablja za namene neposrednega trženja s strani Založbe Pasadena ter soglaša, da ga Založba Pasadena na navedeni naslov obvešča o novostih in ostalih tržnih vsebinah.Statistika in piškotki

 • Vsakemu Uporabniku in Obiskovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe Pasadena Generatorja dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”). Strežniki Založbe Pasadena samodejno zbirajo podatke o tem kako Uporabnik in Obiskovalec uporabljata Pasadena Generator, ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki Založbe Pasadena shranjujejo informacije o uporabi Pasadena Generatorja, statistične podatke in IP številke Uporabnika in Obiskovalca. Podatke o uporabi Pasadena Generatorja s strani Obiskovalcev lahko Založba Pasadena uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in razvoju orodij za Uporabnika.
 • Posredno lahko Pasadena Generator na osebni računalnik Uporabnika in Obiskovalca shrani tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mest v anonimni obliki. Z zunanjo storitvijo Google Analytics upravlja Google Inc., zato v tem delu velja Pravilnik o zasebnosti Google, ki je dostopen na spletni strani http://www.google.com/policies/privacy/.
 • V skladu s 157. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 109/2012 – ZEKom-1) poteka dodeljevanje in shranjevanje piškotkov iz 23. člena Splošnih pogojev uporabe spletne storitve Pasadena Generator (v nadaljevanju kot SP) na podlagi privolitve Uporabnika oz. Obiskovalca, ki je dana z začetkom vsakokratne uporabe Pasadena Generatorja. Piškotke zunanje storitve Google Analytics lahko Uporabnik oz. Obiskovalec ne dovoli.
 • Pasadena Generator omogoča Uporabniku ustrezno rešitev za obveščanje obiskovalcev spletne strani v sistemu Pasadena Generator glede dodeljevanja, shranjevanja, dovoljevanja in nastavljanja piškotkov iz 23. člena SP, vendar samo v okviru obstoječe funkcionalnosti Pasadena Generatorja.

8. Odgovornost Založbe Pasadena

Zagotavljanje kakovosti storitev

 • Založba Pasadena se s skrbnostjo trudi za kakovost svojih storitev ter brezhibno in nemoteno delovanje Pasadena Generatorja. Ne more pa zagotavljati, da bodo storitve Pasadena Generatora vseskozi delovale 100% varno, neprekinjeno, brez napak in brez izgube podatkov. Založba Pasadena bo Pasadena Generator vseskozi izboljševala, tudi prek redne komunikacije z Uporabniki ter z upoštevanjem njihovega odziva in dobljenih povratnih informacij.Izjeme odgovornosti

 • Založba Pasadena zato ne prevzema nobene odgovornosti za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do storitev Pasadena Generatorja, kakor tudi ne za posledice, ki nastanejo zaradi teh motenj, prekinitev in napak.
 • Založba Pasadena Uporabniku ali Obiskovalcu, niti tretjim osebam ni odgovorna za neposredno ali posredno nastalo škodo, izpad dohodka, izgubo dobička, izgubo ali okrnitev dobrega imena ter druge stroške, nastale zaradi njihove uporabe ali nezmožnosti uporabe Pasadena Generatorja, predvsem pa je izključena odgovornost Založba Pasadenaa za:
 • izgubo podatkov;
 1. nepravilno dostavljene ali nedostavljene podatke;
 2. pomoten ali naključen zapis, izbris ali izpustitev podatkov;
 3. nepooblaščeno uporabo administratorskega in uredniškega vmesnika;
 4. vse primere zlorabe sistema;
 5. zamik začetka poslovanja zaradi zavrnitve uporabe Pasadena Generatorja;
 6. podaljšan odzivni čas;
 7. varnost, kvaliteto, ustreznost, zanesljivost ali zakonitost kateregakoli produkta in/ali storitve, ki se ponuja in/ali trži prek Pasadena Generatorja;
 8. ustreznost in pravilnost opisov, slik, ponudb, cen ter ostalih podatkov, povezanih s produkti in/ali storitvami, ki se ponujajo in/ali tržijo prek Pasadena Generatorja;
 9. vsebino vseh ostalih spletnih strani, ki niso neposredno povezane s produkti in/ali storitvami, ki se ponujajo in/ali tržijo prek Pasadena Generatorja, se pa nahajajo v okviru ali v zvezi s spletnimi stranmi, narejenimi s Pasadena Generatorjem;
 10. dogodke, na katere nima vpliva oz. nad katerimi nima nadzora (višja sila kot npr. potres, požar, poplava, vojno stanje, množične demonstracije, izredne vremenske razmere, izpad energije ipd.).

9. Odgovornost uporabnika

Izpolnjevanje pogojev

 • Uporabnik izjavlja, zagotavlja in jamči Založbi Pasadena
 1. da izpolnjuje vse pogoje za uporabo Pasadena Generatorja v skladu z SP in da bo v celotnem obdobju uporabe Pasadena Generatorja upošteval SP;
 2. da izpolnjuje vse pogoje za pravno veljavno spletno trženje in/ali prodajo in za poslovanje prek te oblike ponujanja izdelkov in/ali storitev, predvsem, da ima registrirano dejavnost trgovine za prodajo preko spleta oz. da ima pridobljena ustrezna dovoljenja za opravljanje tovrstne dejavnosti in da ima vsa potrebna dovoljenja in pravice za poslovanje v vseh državah, kjer bo ponujal nakup izdelkov in/ali storitev prek spleta;
 3. da so podatki, ki jih je posredoval ob registraciji, ves čas pravilni, popolni in ažurni, ter da s kontaktnim elektronskim naslovom upravlja izključno on in da ima do njega neposreden dostop;
 4. da je registracija narejena v dobri veri, za zakonite namene in ne posega v nobene pravice tretjih oseb;
 5. da podaja vsebine in postavi spletne strani in spletno prodajo in/ali trženje tako, da ne krši nobenih pravic tretjih oseb ali veljavnih predpisov ter da spoštuje prepoved diskriminacije po rasi, spolu, jeziku, veri, političnih nazorih, spolni usmeritvi ali kakšni drugi osebni okoliščini;
 6. da ne postavi spletnih strani in spletne prodaje in/ali trženja v slabi veri ali za prepovedano dejavnost;
 7. da spletne strani in vsebine v Pasadena Generatorju niso v nasprotju z zakonom, javnim redom ali moralo in da ne posegajo v ustavne ali zakonske pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine;
 • Uporabnik prevzema nase vso odgovornost za ravnanja vsake osebe, ki jo bo pooblastil za dostop do Pasadena Generatorja.
 • Uporabnik je v celoti odgovoren za redno poravnavanje davčnih obveznosti iz naslova poslovanja prek Pasadena Generatorja.
 • Če Uporabnik ne spoštuje obveznosti, izjav, zagotovil in jamstev iz tega člena ima Založba Pasadena pravico, da na svojo lastno pobudo Uporabniku trajno ustavi uporabo Pasadena Generatorja.Spoštovanje pravil in sankcije

 • Uporabnik se zaveže, da ne bo prekomerno obremenjeval strežnikov Založba Pasadena in da bo spoštoval omejitve prostora (“Gb”) ter omejitev prometa (“bandwith kb/s”), ki jo bo Uporabniku za uporabo Pasadena Generatorja dodelila Založba Pasadena. V primeru prekomerne porabe prostora in/ali prometa lahko Založba Pasadena Uporabniku omeji takšno porabo ali mu dodatno zaračuna dodatni prostor in/ali promet v skladu z trenutno veljavnim Cenikom Založbe Pasadena.
 • Pred izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka bo Založba Pasadena pisno opozorila Uporabnika, da je prekoračil dodeljeni prostor in/ali promet ter ga seznanila s stroški, ki mu bodo zaračunani, če bo želel, da Pasadena Generator v sklopu njegovega računa nemoteno deluje naprej. Če Uporabnik ne soglaša z obračunom dodatnih stroškov za prekoračitev prostora in/ali prometa za posamezno obračunsko obdobje, Založba Pasadena spletnim stranem Uporabnika v sistemu Pasadena Generator brez nadaljnjega obvestila omeji zgornje meje na strežniku Založbe Pasadena, zaradi česar se delovanje Pasadena Generatorja v sklopu Uporabnikovega računa lahko upočasni in/ali deluje s prekinitvami oz. izpadi. Za upočasnjeno delovanje in/ali delovanje s prekinitvami oz. izpadi je v celoti in izključno odgovoren Uporabnik.Varovanje podatkov Založbe Pasadena

 • Uporabnik je dolžan vse podatke, do katerih bi prišel med izvajanjem aktivnosti po SP in se nanašajo na Založbo Pasadena, varovati kot poslovno skrivnost in skrbeti, da nikakršni podatki, listine ali kakršnakoli dokumentacija ne bodo prišli v roke nepooblaščenih oseb. Za Uporabnika velja dolžnost varovanja poslovne skrivnosti časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja po SP.
 • Uporabnik Založbe Pasadena, njenih lastnikov, zakonitih in pooblaščenih zastopnikov, zaposlenih, sodelavcev, partnerjev in posrednikov ne bo vpletal v odškodninske ali druge pravne postopke zaradi neposredne ali posredne škode, ki je nastala Uporabniku, Obiskovalcu ali tretji osebi, kot posledica nesoglasja, uporabe ali nepravilne uporabe Pasadena Generatorja, transakcije ali dogovora s katerokoli od navedenih oseb. V nasprotnem primeru je Uporabnik dolžan kriti Založbi Pasadena vse sodne stroške in honorarje pravnih zastopnikov.
 • Če Uporabnik ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovarja Založbi Pasadena za škodo, ki nastane iz tega naslova.

10. Prenehanje medsebojnih razmerij med uporabnikom in Založbo Pasadena

Prekinitve s strani Uporabnika

 • Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati Pasadena Generator, če to s pisno izjavo sporoči Založbi Pasadena vsaj 60 dni v naprej. Pred podajo izjave iz prejšnjega stavka mora Uporabnik poravnati Založbi Pasadena vse obveznosti iz naslova uporabe Pasadena Generatorja do zadnjega dneva uporabe.
 • Založba Pasadena Uporabniku ukine možnost uporabe Pasadena Generator najkasneje v roku 60 dni, po prejemu pisne izjave iz prejšnjega odstavka.
 • Določili prejšnjih odstavkov se uporabljata tudi za Pooblaščenega uporabnika.
 • V primerih iz prejšnjih odstavkov razmerja med Uporabnikom in Založbo Pasadena, avtomatično prenehajo veljati z dnem, ko Založba Pasadena Uporabniku trajno ustavi uporabo Pasadena Generatorja in so poravnane vse obveznosti Uporabnika.Prekinitve s strani Založbe Pasadena

 • Založba Pasadena lahko Uporabniku v vsakem trenutku, brez predhodnega pisnega obvestila, brez odpovednega roka in brez posebne obrazložitve trajno ustavi uporabo Pasadena Generatorja v naslednjih primerih:
 1. zaradi smrti, izgube poslovne sposobnosti ali prenehanja Uporabnika;
 2. če Uporabnik ne upošteva SP;
 3. če Uporabnik ne posluje korektno;
 4. če je ugotovljeno, da je Uporabnik zlorabil sistem;
 5. če je Uporabnik v zamudi s plačilom več kot 30 dni;
 6. v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi varnosti ali zaščite Pasadena Generatorja.
 • Če je Založba Pasadena v skladu s prejšnjim odstavkom trajno ustavila uporabo Pasadena Generatorja Uporabniku, se istočasno avtomatično trajno ustavi uporaba Pasadena Generatorja tudi vsem Pooblaščenim uporabnikom, ki jih je pooblastil ta Uporabnik.
 • Z dnem trajne ustavitve uporabe Pasadena Generator se Uporabniku onemogoči in blokira dostop do Pasadena Generatorja.Obveznosti ob prekinitvi

 • Pred prenehanjem razmerja med Uporabnikom in Založbo Pasadena mora Uporabnik poravnati Založbi Pasadena vse obveznosti, ki so/bodo zapadle do dne prenehanja.
 • Pred prenehanjem razmerja med Uporabnikom in Založbo Pasadena lahko Založba Pasadena Uporabniku na njegovo pisno zahtevo in za potrebe njegovega nadaljnjega poslovanja, iz sistema Pasadena Generatorju izvozila celotno spletno stran v enostavni html obliki. Stran bo vsebovala html, css, java datoteke in pripaajoče fotografije, ter bo kot taka lahko gostovala na večini spletnih stražnikov, pri drugih ponudnikih. V takem primeru mora biti Uporabnik seznanjen, da bo ob prehodu k drugemu ponudniku gostovanja izgubil vse funkcije urejanja spletne strani, ki jih ponuja Pasadena Generator!
 • Ne glede na določilo prejšnjega odstavka Založba Pasadena Uporabniku iz spletnih strani narejenih v Pasadena Generator ne bo izvozila podatkov, ki jih niso vnesli Uporabnik, Pooblaščeni uporabnik ali Obiskovalci.

11. Spremembe splošnih pogojev

Dolžnosti ob spremembah SP

 • Založba Pasadena lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem Pasadena Generatorja in v primeru sprememb lastne poslovne politike v zvezi s poslovanjem Pasadena Generatorja spreminja in/ali dopolnjuje SP, o čemer bo vsakič seznanila Uporabnika na primeren način. Spremembe in/ali dopolnitve SP začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev na Domači strani. Če je sprememba in/ali dopolnitev SP nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.
 • Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami SP ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi SP odpovedati uporabo Pasadena Generatorja, sicer se po izteku tega roka šteje, da Uporabnik spremembe in/ali dopolnitve SP sprejema.
 • Založba Pasadena bo Uporabnika prek obvestil na Domači strani Pasadena Generatorja redno obveščala tudi o ostalih novostih pri poslovanju s Pasadena Generatorjem.

12. Reševanje sporov

Politika reševanja medsebojnih sporov

 • Za SP in za vse spore med Založba Pasadena in Uporabnikom velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
 • Vsa medsebojna komunikacija med Založbo Pasadena in Uporabnikom mora potekati v jeziku, v katerem so sestavljeni SP oz. v angleškem jeziku.
 • Založba Pasadena in Uporabnik bosta vse spore, ki nastanejo iz medsebojnih razmerij po SP, reševala sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Založbo Pasadena in Uporabnikom izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 • Založba Pasadena in Uporabnik kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.
 • Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene z SP se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Pravno opozorilo Založbe Pasadena v zvezi z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

 • Na podlagi 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (nadalje: ZIsRPS) kot ponudnik obveščamo potencialne stranke, ki so potrošniki (fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti), da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (nadalje: IRPS) kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS.
 • Besedilo Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov je dostopno na: https://www.uradni-list.si